REVUE BALAKY 002

La deuxième Revue 002 de Balaky lancée par l’ONG Tolotsoa afin d’éduquer et d’informer les citoyens sur l’importance et le rôle des institutions parlementaires dans la démocratie à Madagascar.

Lire la suite »

Les évènements à venir

Pas d'événement actuellement programmé.

Hémicycle de l'Assemblée nationale

Assemblée Générale

Hemicycle

L'Assemblée nationale est composé de 151 députés élus au suffrage universel direct au niveau des districts pour un mandat de cinq ans.

Hemicycle
1-AFAKANDRO Alphonse 2-ANDRIAMAMPANDRY Todisoa Manampy 3-ANDRIAMANALINARIVO Raymond Michel Jocelyn 4-ANDRIAMANJATO Liantsoa Bina 5-ANDRIAMBELOSOA Heriniaina 6-ANDRIAMIASASOA Doda Nirimboavonjy 7-ANDRIAMIATRIKARIVO Tiana James Pierrot 8-ANDRIANAMBININA Djohary Lee 9-ANDRIANANDRASANA Norbert Marie Ignace 10-ANDRIANJANAHARY Fanomezantsoa 11-ANDRIANO Giscard 12-ANDRIATAHINANOMENJANAHARY Felicien Simon De L’Enfant Jesus 13-ANGELE Solange 14-ASSIMO Bruno 15-BAOFENO Micheline 16-BERNANDO Germain Berton Ndrianasy 17-CHRISTOPHE Tsiliva Diddiot 18-DARKHOUI Siritis 19-DINAH Romual 20-DJAOSERA Irenee 21-DONOVAN Sidonie Jimmy Gertrude Johnny 22-EDIZARD 23-FELICIEN Randrianantenaina 24-FERNAND Jeannot 25-FIAROVANA Lovanirina Celestin 26-FIENENA Richard Desiré 27-HENRI Jean Michel 28-IDEALSON Keron 29-JEAN Daniel Dit Manjosoa 30-JEAN FRANCOIS Michel 31-JOHASY RAHARISOA Eleonore 32-JONAH Parfait Prezaraly 33-MAMANGY Norbert 34-MAMIHAJA Charlot 35-MAMIZARA Yasmirah Loeticia 36-MANOLOSOA Felix 37-MASY Goulamaly Marie Jeanne d’Arc 38-MBADE Jeannine Gabriel 39-MBELO NDRIAMANAMPY Jean Germain Odon 40-MICHELLE Bavy Angelica 41-MILAVONJY Andriasy Philobert 42-MOHAMAD Ahmad 43-NAHARIMAMY Lucien Irmah 44-NAKANY Charly Zafimagnely 45-NASIRA Julien 46-NICOLAS STEPHAN Alphonse 47-PEPIN Michou 48-RABEHAJA Jean 49-RABEKIJANA Solofo Hery 50-RABEMANANTSOA Herilala Jeannot 51-RABENARY Jean 52-RABENIRINA Jean Jacques 53-RABENIRINA Maminiana Solondraibe 54-RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny Aina 55-RAFIDIMANANTSOA Narson 56-RAHANTANIRINA Lalao 57-RAHARIMAMPIONONA 58-RAHASIMANANA Paul Bert 59-RAHELIHANTA Jocelyne Maxime 60-RAHERIARIJAONA Regina Clarisse 61-RAHOLDINA Naivo Herinantsoina 62-RAHOLIJAONA Harson 63-RAJAOBELINA Lova Herizo 64-RAJOELINA Andriami-harimanana Seth 65-RAKOTOARIMANANA Patrice 66-RAKOTOARIMANANA Tiana Maxime 67-RAKOTOARISOA Nirina Fenohery Johnny 68-RAKOTOMALALA Lucien 69-RAKOTOMALALA Miarintsoa Andriantsitonta Emmanuel Marie 70-RAKOTOMAMONJY Neypatraiky André 71-RAKOTOMANGA Lantoarivola Sedera 72-RAKOTOMANJATO Edmond Rodin Georges 73-RAKOTONDRASOA Fetra 74-RAKOTONDRAVAO Georges 75-RAKOTONDRAVOAVY Andrianjafinjanakolona Andrianina 76-RAKOTONDRAZAFY José Alain 77-RAKOTONIRINA Augustin 78-RAKOTONIRINA Jimmy Joe 79-RAKOTORAHALAHY Modeste 80-RAKOTOSON Hubert Dit Solo 81-RALALASON Dera Harinjafimino 82-RALAMBOMANANA Fenoherisoa 83-RALAMBOZAFIMBOLOLONA RAZAFITSIMIALONA Andriantsivoafetra 84-RAMAHANDRISOA Edu Edmond 85-RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto 86-RAMAMONJISOA RAKOTONIRINA Jhon Whary 87-RAMAROSOA Emiline 88-RAMBOASALAMA Emilien 89-RAMENASON Rio Merci 90-RAMILSON Ange Richard 91-RANDRIA Joseph 92-RANDRIAMANAMPISOA Alfred 93-RANDRIAMBOLAINA Gerry 94-RANDRIAMISA NAINA Marie Nicolas David 95-RANDRIANANDRAINA Theophile Christian 96-RANDRIANANTENAINA Olivier Antonny José 97-RANDRIANARISOA Bien Aimé Arsène 98-RANDRIANARISOA Stanislas 99-RANDRIANARISON Temis Tocle 100-RANDRIANARIVELO Justin Abel 101-RANDRIANASOLO Augustin 102-RANDRIANASOLO Jean Nicolas 103-RANDRIANASOLONIAKO Siteny Thierry 104-RANDRIANATOAVINA Jean Martin 105-RAPHAELIEN Solofoniaina Emilien Narson 106-RASALAMA Léon 107-RASIDIMANANA 108-RASOAMALALA Honorine 109-RASOAZANANERA Marie Monique Ernestine 110-RASOLOMAMPIONONA Hasimpirenena 111-RASOLOMANANA Beby Olivier 112-RASOLONIAINA Robert 113-RASOLONJATOVO Honoré 114-RATSIMANDRIONA Aida Hardy 115-RATSIMANOSIKA Alexandre Andriamanantena Jojo 116-RATSIMBAZAFY Alain Jean 117-RATSIRAKA Iarovana Rolland 118-RATSIVAHINISOLO Andrianiony 119-RAVELOSON Guillaume Narindrasana 120-RAVELOSON Ludovic Adrien 121-RAVONTY Tam Teon Luc Urbain 122-RAYMOND 123-RAZAFIMAHATRATRA Daniel Jean Christian 124-RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina 125-RAZAFINANDRASANA Raulan 126-RAZAFINDRAVONY Marifidy Christine 127-RAZAFINDRIATSARA Jonhson Anatol 128-RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle 129-RAZAIHARIMALALA Harizaka Fiainantsoa 130-RAZAKANDRAINY Henri Dominique 131-RAZANADRABEARIMANANA Jacques Aurelien 132-RAZANAMAHASOA Christine Harijaona 133-RAZARA Pierre Ravolaza Fidèle 134-REMI dit DJAO Jean 135-RICHARD Tsimahalefy Alexandrine 136-RIVOTIANA Richard Jean Bosco 137-ROCHELIN Houssen 138-ROILAHY Jonah 139-SAID ZAKANIAINA Mahafaly Joseph 140-SATRA Augustin 141-TOVONDRAY Retsanga Brillant De L’Or 142-TSABOTOKAY Honoré 143-TSARADIA Marco 144-TSIKIVY Adrien 145-TSITARA Rogers Osman 146-VELOMAHAZO Patrice 147-VELONTSARA Paul Bert 148-VOAHANGINIRINAZAFIMANDIMBY Marie Laurette 149-VOLAHAINGO Marie Thérèse 150-VONINAHITSY Jean Eugène 151-ZAFINANDRO Perle Bien Aimée

1-AFAKANDRO Alphonse

2-ANDRIAMAMPANDRY Todisoa Manampy

3-ANDRIAMANALINARIVO Raymond Michel Jocelyn

4-ANDRIAMANJATO Liantsoa Bina

5-ANDRIAMBELOSOA Heriniaina

6-ANDRIAMIASASOA Doda Nirimboavonjy

7-ANDRIAMIATRIKARIVO Tiana James Pierrot

8-ANDRIANAMBININA Djohary Lee

9-ANDRIANANDRASANA Norbert Marie Ignace

10-ANDRIANJANAHARY Fanomezantsoa

11-ANDRIANO Giscard

12-ANDRIATAHINANOMENJANAHARY Felicien Simon De L’Enfant Jesus

13-ANGELE Solange

14-ASSIMO Bruno

15-BAOFENO Micheline

16-BERNANDO Germain Berton Ndrianasy

17-CHRISTOPHE Tsiliva Diddiot

18-DARKHOUI Siritis

19-DINAH Romual

20-DJAOSERA Irenee

21-DONOVAN Sidonie Jimmy Gertrude Johnny

22-EDIZARD

23-FELICIEN Randrianantenaina

24-FERNAND Jeannot

25-FIAROVANA Lovanirina Celestin

26-FIENENA Richard Desiré

27-HENRI Jean Michel

28-IDEALSON Keron

29-JEAN Daniel Dit Manjosoa

30-JEAN FRANCOIS Michel

31-JOHASY RAHARISOA Eleonore

32-JONAH Parfait Prezaraly

33-MAMANGY Norbert

34-MAMIHAJA Charlot

35-MAMIZARA Yasmirah Loeticia

36-MANOLOSOA Felix

37-MASY Goulamaly Marie Jeanne d’Arc

38-MBADE Jeannine Gabriel

39-MBELO NDRIAMANAMPY Jean Germain Odon

40-MICHELLE Bavy Angelica

41-MILAVONJY Andriasy Philobert

42-MOHAMAD Ahmad

43-NAHARIMAMY Lucien Irmah

Voir les détails

44-NAKANY Charly Zafimagnely

45-NASIRA Julien

46-NICOLAS STEPHAN Alphonse

47-PEPIN Michou

48-RABEHAJA Jean

49-RABEKIJANA Solofo Hery

50-RABEMANANTSOA Herilala Jeannot

51-RABENARY Jean

52-RABENIRINA Jean Jacques

53-RABENIRINA Maminiana Solondraibe

54-RAFENOMANANTSOA Tsirimaharo Ny Aina

55-RAFIDIMANANTSOA Narson

56-RAHANTANIRINA Lalao

57-RAHARIMAMPIONONA

58-RAHASIMANANA Paul Bert

59-RAHELIHANTA Jocelyne Maxime

60-RAHERIARIJAONA Regina Clarisse

61-RAHOLDINA Naivo Herinantsoina

62-RAHOLIJAONA Harson

63-RAJAOBELINA Lova Herizo

64-RAJOELINA Andriami-harimanana Seth

65-RAKOTOARIMANANA Patrice

66-RAKOTOARIMANANA Tiana Maxime

Voir les détails

67-RAKOTOARISOA Nirina Fenohery Johnny

RAKOTOARISOA Nirina Fenohery Johnny

68-RAKOTOMALALA Lucien

69-RAKOTOMALALA Miarintsoa Andriantsitonta Emmanuel Marie

70-RAKOTOMAMONJY Neypatraiky André

71-RAKOTOMANGA Lantoarivola Sedera

72-RAKOTOMANJATO Edmond Rodin Georges

73-RAKOTONDRASOA Fetra

74-RAKOTONDRAVAO Georges

75-RAKOTONDRAVOAVY Andrianjafinjanakolona Andrianina

76-RAKOTONDRAZAFY José Alain

77-RAKOTONIRINA Augustin

78-RAKOTONIRINA Jimmy Joe

79-RAKOTORAHALAHY Modeste

80-RAKOTOSON Hubert Dit Solo

81-RALALASON Dera Harinjafimino

82-RALAMBOMANANA Fenoherisoa

83-RALAMBOZAFIMBOLOLONA RAZAFITSIMIALONA Andriantsivoafetra

84-RAMAHANDRISOA Edu Edmond

85-RAMAHERIJAONA Hajanirina Lanto

86-RAMAMONJISOA RAKOTONIRINA Jhon Whary

87-RAMAROSOA Emiline

88-RAMBOASALAMA Emilien

89-RAMENASON Rio Merci

90-RAMILSON Ange Richard

91-RANDRIA Joseph

92-RANDRIAMANAMPISOA Alfred

93-RANDRIAMBOLAINA Gerry

94-RANDRIAMISA NAINA Marie Nicolas David

95-RANDRIANANDRAINA Theophile Christian

96-RANDRIANANTENAINA Olivier Antonny José

97-RANDRIANARISOA Bien Aimé Arsène

98-RANDRIANARISOA Stanislas

99-RANDRIANARISON Temis Tocle

100-RANDRIANARIVELO Justin Abel

101-RANDRIANASOLO Augustin

102-RANDRIANASOLO Jean Nicolas

103-RANDRIANASOLONIAKO Siteny Thierry

104-RANDRIANATOAVINA Jean Martin

105-RAPHAELIEN Solofoniaina Emilien Narson

106-RASALAMA Léon

107-RASIDIMANANA

108-RASOAMALALA Honorine

109-RASOAZANANERA Marie Monique Ernestine

110-RASOLOMAMPIONONA Hasimpirenena

111-RASOLOMANANA Beby Olivier

112-RASOLONIAINA Robert

113-RASOLONJATOVO Honoré

114-RATSIMANDRIONA Aida Hardy

115-RATSIMANOSIKA Alexandre Andriamanantena Jojo

116-RATSIMBAZAFY Alain Jean

117-RATSIRAKA Iarovana Rolland

118-RATSIVAHINISOLO Andrianiony

119-RAVELOSON Guillaume Narindrasana

120-RAVELOSON Ludovic Adrien

121-RAVONTY Tam Teon Luc Urbain

122-RAYMOND

123-RAZAFIMAHATRATRA Daniel Jean Christian

124-RAZAFIMANANTSOA Lobo Hanitriniaina

125-RAZAFINANDRASANA Raulan

126-RAZAFINDRAVONY Marifidy Christine

127-RAZAFINDRIATSARA Jonhson Anatol

128-RAZAFINTSIANDRAOFA Jean Brunelle

129-RAZAIHARIMALALA Harizaka Fiainantsoa

130-RAZAKANDRAINY Henri Dominique

131-RAZANADRABEARIMANANA Jacques Aurelien

132-RAZANAMAHASOA Christine Harijaona

133-RAZARA Pierre Ravolaza Fidèle

134-REMI dit DJAO Jean

135-RICHARD Tsimahalefy Alexandrine

136-RIVOTIANA Richard Jean Bosco

137-ROCHELIN Houssen

138-ROILAHY Jonah

139-SAID ZAKANIAINA Mahafaly Joseph

140-SATRA Augustin

141-TOVONDRAY Retsanga Brillant De L’Or

142-TSABOTOKAY Honoré

143-TSARADIA Marco

144-TSIKIVY Adrien

145-TSITARA Rogers Osman

146-VELOMAHAZO Patrice

147-VELONTSARA Paul Bert

148-VOAHANGINIRINAZAFIMANDIMBY Marie Laurette

149-VOLAHAINGO Marie Thérèse

Voir les détails

150-VONINAHITSY Jean Eugène

151-ZAFINANDRO Perle Bien Aimée

Balaky - Initiative pour contribuer au renforcement de la démocratie à Madagascar

Nos partenaires